loading...
سه لاوسه| بهترین سایت عاشقانه|3love3.ir
باران بازدید : 36 چهارشنبه 19 آذر 1393 نظرات (3)

 

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌


باران بازدید : 31 چهارشنبه 19 آذر 1393 نظرات (1)

 عشق آن لحظه معنا پیدا میکند که

همدمت اجازه بوسیدن دهد

و تو با نهایت عشقی که در دل داری

بوسه بر پیشانی معشوقه ات بزنی !!!!

باران بازدید : 45 چهارشنبه 19 آذر 1393 نظرات (0)

این روزا همه ی رویا و آرزوم این شده ؛

این که توی بحث فقط سکوت کنم.. فحشاش رو بده...حرفاشو بزنه... منم بشنوم و به جون بخرم...

تموم که شد...

برم بغلش کنم ...

گریه کنم...

حرفی نزنم...

فقط و فقط عمل کنم....

بگم: با من نجنگ ....من عاشقتم... 

باران بازدید : 37 چهارشنبه 19 آذر 1393 نظرات (0)

نمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید…

.

دنیا پــــــُر شده از قاصدکهایی که

.

راهشان را گم می کنند!!

.

نـــــــه میتوانی خبری دهی …

.

و نــــــــه خبری بگیری !

باران بازدید : 53 سه شنبه 18 آذر 1393 نظرات (1)
بـــزن بــه ســـــــلامــــــــتی ....

اونـایی کـه میـگن:

غصـه نخـور...

همـه چی درســت میـشه...!!!

همـه پـیکـام به سلـامتیـشون

اگـه فقـط یـک بـار...

بگـن چـه جـوری درسـت میـشه؟؟!
 
 
باران بازدید : 32 سه شنبه 18 آذر 1393 نظرات (2)

روزگاری خواهد رسید...

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...

به یاد من...

ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!

دلت هوایم را خواهد کرد...

به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشک هایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!

.

.


خدایـــــا

به"جهنمت"دیگر نیازی نیست

 

ما ادمها  همدیگر را بهتر
"میسوزانیم"
 
باران بازدید : 25 سه شنبه 18 آذر 1393 نظرات (0)

دلم برای یکــــــــ نفر تنگ است...
نه میدانم چه میکند نه می دانم اکنون کجاست...

حتی خبری از غم و شادی اش هم ندارم....
لبخندش را ندیده ام ....
گریه اش را ندیده ام ......
دستانش را نگرفته ام ...
عطر تنش را نمی دانم ...

فقط می دانم نیست و باید باشد ..

 

باران بازدید : 45 سه شنبه 18 آذر 1393 نظرات (0)

كاش قلبم درد پنهاني نداشت

    چهره ام هرگز پريشاني نداشت

        كــــاش برگ  آخر تقويم عشق

            خبر از يك روز باراني نداشت

                كاش مي شد راه سخت عشق را

                    بي خطر پيمود و قرباني نداشت

                        كاش ميشد عشق را تفسير كرد

                            دست و پاي عشق را زنجير كرد

باران بازدید : 47 سه شنبه 18 آذر 1393 نظرات (0)

اﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﻝ نزنی !!

 

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺩﻭﺭﯾﺶ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮑﻨﯽ !!

نمیتونی باهاش رویا نسازی !!

نمیتونی بوسش نکنی !!

نمیتونی بغلش نکنی !!

نمیتونی باهاش بخندی یا گریه کنی !!

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ !!

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯼ !!

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ عاشقا ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯿﺸﻦ ...

 

باران بازدید : 45 پنجشنبه 22 آبان 1393 نظرات (5)
خدایا!!! یه چیزی میگم ولی دلگیر نشو.به خودت قسم.
دنیات ته نامردیه...صورت حساب لطفا...من دیگرسیر شدام.
خدایا گله نمیکنم ولی کمی ارامتر امتحانم کن.به خودت قسم
خسته ام...کاش به جای دلم.گلویم تنگ میشد هوا نمیرسید
و خلاص...این روز ها انقدر حالم خراب است که اگر خدا هم بگوید
باهات قهرم.میگم هر طور راحتی...مهم نیست دیگه....

تعداد صفحات : 3

درباره ما
Profile Pic
سلام دوستان گلممممم ب وب منم خوش اومدین امیدوارم خوشتون بیادد. منتظر نظرهاتون هستم....مهرت همیشه پایدار
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نوای عاشقان
  آمار سایت
 • کل مطالب : 24
 • کل نظرات : 36
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 20
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 8
 • بازدید سال : 71
 • بازدید کلی : 4,896