loading...
دانشگاه حقوق علمی کاربردی واحد 30
admin بازدید : 154 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (1)

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

آشنایی با رشته حقوق

سپاس خداوندی را که انسان را آفرید و به او قدرت تفکر و خرد ارزانی داد تا بتواند با چراغ دانش و دانایی به جنگ جهالت ها و تاریکی برود . بدون شک یکی از آرزوها وآمال انسان از دیر باز اجرای عدالت بوده است و همیشه در راه بدست آوردن آن تلاش نموده و نسل اندر نسل بلکه بیش از پیش در راه یافتن گم کرده خویش بوده است.

 

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 3361 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

 

هدف از ایجاد رشته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی چیست ؟

امروزه اكثر شاخه هاي مختلف حقوق و قضاء، با اتكا به نظريه ها و تحقيقات انجام شده، بصورت رشتههاي علمي تخصصي درآمده و تسلط بر آنها مستلزم طي دورههاي آموزشي خاص و كسب مهارتهاي كاربردي ويژه خود را دارد. شاخه ثبت نيز از اين قاعده مستثني نيست. قانون ثبت عمومي، مصوب سال 1310 نيز به اين موضوع توجه داشته و اشخاص مطلع ثبتي با پايه قضائي را با عنوان محقق ثبت در مواد 3،4و5 مد نظر داشته است. لكن اين قانون مورد بيتوجهي و بيمهري قرار گرفته است از همين جهت، فقدان دانش كافي و عدم اشراف بر قوانين و مقررات در علوم ثبتي، موجب بروز ابهامات و مشكلاتي ميگرديد و بسياري از پروندههاي قضائي در مراكز تصميمگيرنده با اخلال مواجه ميشد.

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 123 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

بازار کار و معرفی رشته حقوق+گرایش ها

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوقتجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 106 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

جايگاه حقوق ثبت در حقوق ايران

جايگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانين موضوعه جايگاه حقوق عمومي و با ويژگي آمريت آن ميباشد . در يك تعريف كلي ميتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شكلي دانست كه نظارت و مداخله نهادهاي عمومي و دولتي در آن بصورت وسيع مشهود بوده و اعمال و اجراي آن در حيطه صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك و نهاد مشخص حقوقي بنام دفاتر اسناد رسمي ميباشد .

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 76 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

 

 

حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري

 

قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. كلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعيت املاك در دفاتر رسمي , تعريف سند يا اسناد نيز در ماده 1284 قانون مدني: ((سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمي و عادي)) عنوان شده است همچنين ملك يا املاك از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاك عبارت است از مال غيرمنقول , البته نه به معناي آن كه در موارد 12 الي 18 قانون مدني تعريف شده , بلكه به معناي اخص آن كه در عرف هم ملك و املاك ناميده مي شود و فقط شامل زمين و بناي احداثي در آن است. بنا به تجربه به جرات مي توان ادعا كرد كه پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي سنگين ,‌ پيچيده و در عين حال پر اهميت ترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي را تشكيل مي دهد, بر اين اساس هدف غايي طرح اين مكتوب , صرفنظر از فايده اي كه براي منزلت آكادميك آن دارد, تبيين جايگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ايران و ميزان اهميت و مدخليت آن در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري , بخصوص براي آندسته از فعالان عرصه حقوق است كه ارتباط و آشنايي اندكي با اين حوزه از حقوق به معناي اخص دارند.

fh30-uast.ac.ir

منبع :http://appliedlaw.blogfa.com

admin بازدید : 166 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

    

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقيو كيفري:

 

چنانچه پيش از اين تقرير شد پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي از جمله مهمترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي محسوب شده كه بلحاظ پيچيدگي و صعوبت مسايل مطرح در اينگونه دعاوي معمولا در رتبه اي پس از دعاوي قتل, نزاع هاي دستجمعي , ناموسي و همچنين دعاوي تجاري ناشي از قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرند. جهت درك اين مدعا توجه به برخي نمونه هاي پرونده هاي حقوقي وكيفري با منشاء ثبتي كه ذيلاً عنوان مي گردد وافي به مقصود است:

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 155 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)
دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

 

مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي:

مراجع رسيدگي كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عمليات ثبتي كه عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتي است عبارتند از:

الف- هيات نظارت

ب- شواري عالي ثبت

نظر به اهميت بررسي شرح وظايف و اختيارات مراجع مذكور و تاثيري كه نهادهاي مذكور جهت حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحليل كاركردها و شاخصه هاي رسيدگي به اختلافات ثبتي در اين مراجع مي پردازيم:

fh30-uast.ac.ir

admin بازدید : 108 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)
دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران :

مقدمه- به جهت اهميت واعتباري كه نوشته (مكتوب) در روابط حقوقي- مالي – اداري و شخصي افراد (اعم از حقوقي وحقيقي) دارد بحث دقيق درخصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته وشناخت دقيق و تحليلي نوشته به مفهوم وسيع كلمه و سند در معني حقوقي براي كارآموزان وكالت و كساني كه به نحوي در ارتباط با دادگاه ها به عنوان نماينده حقوقي مداخله دارند لازم مي باشد.

fh30-uast.ac.ir

 

admin بازدید : 81 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)
دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

حقوق ثبت :

قسمت اخير بند 2 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1333 چنين مقرر مي دارد: ( ... در صورتي كه هيات نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز مي داند ثبت محل كتباً به دارنده سند مالكيت معارض و ثبت موخر ابلاغ مي نمايد.) چنانچه دارنيده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت شد هم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالح در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض (بسيار مهم است توجه شود كه كل سند باطل نمي شود بلكه مورد تعارض باطل مي شود) در ستون ملاحظات قيمت ملك قيد و مراتب را به اداره ثبت مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد كرد. چون تعارض سند مالكيت مطابق تعريف ماده مرقوم (ماده 3) ممكن است.

fh30-uast.ac.iradmin بازدید : 128 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (0)

 

دانشگاه گرافیک علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 30>>fh30-uast.ac.ir

 

 

تقدم تصرفات مالكانه در ثبت املاك :


در اختبار حقوق ثبت و امور حسبي كارآموزان وكالت خرداد ماه سال 1384 يكي از دوسوال مطروحه اين بود كه كشاورزان ملك معيني با استناد به شهادت شهود و اطلاعات مطلعين محلي و مستندات ديگر از جمله مدارك اخذ وامهاي كشاورزي در سنوات گذشته براي تهيه كود و بذر به ادعاي تصرفات مالكانه مستمر خود اظهارنامه موضوع ماده 11 قانون ثبت را تكميل و با تعيين محدوده تصرفات و تسليم آن به اداره ثبت محل هر كدام خواستار ثبت محدودده متصرفي شده اند. در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت (پس از انتشار اولين آگهي نوبتي) وراث شخصي بر اساس گواهي انحصار وراثت و با تمسك به اسناد و قباله و بنچاق قديمي مربوط به مورث به درخواست ثبت كشاورزان اعتراض كرده اند. از كارآموزان محترم خواسته شده بود, با تحليل مباني امر توضيح دهند وكالت كداميك از طرفين را درخور پذيرش مي دانند. به منظور رفع پاره اي استنباطات احتمالي, اين نكته مورد تصريح قرار گرفته بود كه منشاء تصرفات غاصبانه نبوده و سابقه دعوي خلع يد و تصرف عدواني موجود نيست. در متن سوال به علت مسكوت ماندن چند نكته از جمله احتمال واگذاري اراضي در اجراي مقررات اصلاحات اراضي و نيز عدم تصريح به نحوه تصرفات كشاورزان آن چنانكه در ماده 23 آيين نامه قانون ثبت پيش بيني شده است با وجود تاكيد بر غاصبانه نبودن منشاء تصرفات, كارآ,وزان محترم در استنتاج موضوع به برداشتهاي متفاوتي رسيده بودند.

fh30-uast.ac.ir

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 6
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 4
 • بازدید ماه : 31
 • بازدید سال : 776
 • بازدید کلی : 8,698