loading...
KHashAy@r CLOOB
khashayar بازدید : 1 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

آزمون املای اول راهنمایی     نام:                                    کلاس:

در جای خالی عبارت­های زیر، کدام یک از کلمه یا کلمه­های داده شده قرار می­گیرد.

1- برادر که در بند.............است نه برادر نه.........است.

الف) خیش – خیش                    ب) خویش – خیش                     ج) خویش – خویش                 د) خیش – خویش

2- همه اگر .............یا نه، بر پای...............

الف) خاستند – خواستند             ب) خواستند – خاستند           ج) خواستند – خواستند                د) خاستند – خاستند

3- جای گل، گل باشد و جای.........،...........

الف) خوار – خار                            ب) خار – خار                           ج) خوار – خوار                                 د) خار – خوار

4- اگر بازجویی خطا از...........        نیابی یکی همنشین چون کتاب

الف) صواب                          ب) ثواب

5- باد..........پیام انسان­ها را با جاهای دور دست می­برد.

الف) سبا                     ب) صبا

6-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد. املای درست آن­ها را بنویسید.

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا، اعتماد را نشاید سیم و ضر در صفر به محلَّ خطر است یا دُزد به یک بار ببرید یا خواجه به تفاریغ بخورد، اما هنر، چشمه­ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیافتند، غم نباشد که هنر در نفس خودف دولت است، هنرمند هر جا رود غدر بیند و بر سدر نشیند و بی­هنر لقمه چیند و سختی بیند.

7-در جاهای خالی متن زیر کدام یک از واژه­های داخل پرانتز قرار می­گیرد.

ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران روی زمین، حاضر شدند. شاگرد، چون پیل مست اندر آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان به قوّت از او برترست بدان بند...... (غریب – قریب) که از وی نهان داشته بود با او در آویخت شاگرد دفع آن ندانست. استاد به دو دست از زمینش بالای سر بُرد و فرو کوفت...... (قریو – غریو) از خلق...... (برخواست – برخاست) ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را..... (زجر – ضجر) و ملامت کرد که با پرورده­ی خویش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی. گفت: ای پادشاه روی زمین، به زور آوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کُشتی دقیقه­ای مانده بود و از دریغ همی داشت. امروز بدان دقیقه بر من...... (قالب – غالب) آمد. گفت: از بهر چنین روزی که زیرکان گفته­اند دوست را چندان قوّت مده که گر دشمنی کند تواند. نشنیده­ای که چه گفت آن که از پرورده­ی خویش جفا دید:

یا وفا خود نبود در عالم                    یا مگر کس درین زمانه نکرد

کس نیاموخت علم تبر، از من            که مرا عاقبت نشانه نکرد

8-در بعضی از جمله­های و عبارت­های زیر غلط املایی وجود دارد. آن­ها را پیدا کنید و درستشان را بنویسید.

1) حاکم از روی نصیحت او در هم کشید و بر او التفاط نکرد.

2) درباره­ی صمیمیّت ایران نمی­خواهم بالغه کنم.

3) یکی از مضاهر خدماتی ذوقی و فرهنگی ایرانیام به اسلام خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده­اند.

4- هوای سالم و فضای آزاد در پروش نیروی جسمانی و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد.

5- شکر نعمت بگذاردم و زمین خدمت ببوسیدم.

6- دو منزلم استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیأت درویشان.

7- گفت آن چنان که تو گفتی به خیانتم منصوب کردند.

8- با خدمتکاراتش نیز رأفت و عطوفت داشت.

9- حقایق اسلامی را جامه­ی زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسنت آرایش داده­اند.

10- قوت قالبش نان جُوین و خرما بود.

9- در کدام یک از گزینه­های زیر، واژه­های مترادف وجود دارد؟

الف) خوب جهان را ببین       ب) نثر دل­انگیز خاک     ج) نغمه­ی شیرین آب      د) آینه­ی رازهاست      ﻫ) زمزمه­ی آفتاب

1) ج و د                           2) ج و ﻫ                                                 3) الف و ب                                 4) ب و ﻫ

10- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

آن زمان که همه­گان تنهایمان می­گزارندف تنها حضور تو تنهایی را تراوت می­بخشد. تنهایمان مگذار. ای حلّال مشکلات پنهان، درمان آن دردها در دست توست. امان از دست­های پنهان شیطان! روح و جان ما را از سلطه­ی پنهان شیطان برهان.

1) یک                         2) دو                     3) سه                   4) چهار

11- هم خانواده­ی کدام گزینه، نادرست است؟

1) حافظ ¬ محفوظ                        2) تکلّم ¬ کمال                  3) مخصوص ¬ خاص               4) خدمات ¬ خادم

12- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

استعدادهایی نذیر بوعلی، فارابی، ابوریحان، خیّام، خواجه نصرالدّین توسی، ملاّصدرا و صدها عالم طبیعی و مورّخ و جغرافیدان و پزشک و ادیب و فیلسوف و عارف در این بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند.

1) یک                                            2) دو                                   3) سه                                      4) چهار

13- در گروه کلمات زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

اقلّیّت مسلمان – اخلاص  ایرانیان- مضاهر خدمات- به نحواحسن – ادبا و عرفا- معانی لطیف- اعم از معماری- ایرانیانی عالی قدر- بسیار کم نظیر- اختصاص دادن

1) یک                                               2) دو                                    3) سه                                 4) چهار

14- در کدام گزینه، مترادف وجود دارد؟

1) تکمیل و توسعه                    2) پیشوایی و مقتدایی             3) فلسفه و عرفان                      4) فرهنگ و زبان

15- کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

1) زیبایی و جمال                          2) سیما و چهره                       3) اعتدال و تناسب                   4) متفکّر و محزون

16- نسبت «زهد» با «پارسایی» چیست؟

1) مترادف                                    2) متضاد                                 3) هم خانواده                            4) هم آوا

17- کدام دو واژه با هم مترادف نیستند؟

1) زیور و پیرایه                            2) جنّت و فردوس                   3) خاندان و آل                           4) سایه و ضلال

18- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

1) با خدمتکارانش نیز رعفت و عطوفت داشت.                              2) بیش از حدّ لزوم سخن نمی­گفت.

3) پیش دو ابروی چون حلال محمّد                                                3) از سجده بر می­خواست و هر دو را در بر می­گرفت.

19- در عبارت زیر، چند واژه به صورت گفتاری به کار رفته است؟

اسلام آیین و قانونی است که متعلّق به همه­ی افراد بشره و بر زبون خاصّی تکیه نمی­کنه، بلکه هر ملّتی با خطّ و زبان خود می­تونه بدون هیچ مانع از آن پیروی کند.

1) یک                     2) دو                3) سه                 4) چهار

 

khashayar بازدید : 3 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

  املای پایه هفتم دوره اول متوسطه                               میان ترم                                    

    نام ونام خانوادگی:                           

 

(الهی دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم)                                       

1-در متن زیر 5 غلط املایی وجود دارد آنها را بیابید و صحیح آن را را داخل پرانتز بنویسید:5نمره

 

آب این روح مزاب امید و زندگی تازه نفس جوان  ضلال ونیرومند با گام های اصتوار و امیدوارشتابان می رفت تا به دحان خوشک زمین و صدها کشتذار سوخته و نگاهای پژمرده هزاران درخت تشنه برساند.

ا-( ............)     2-(.............)    3-(..............)    4-(...............)  5-(................)

 

2-جاهای خالی را با کلمات  صحیح انتخاب کنید:1

الف –اینها چرا ........ وپاکدامنی  وپارسایی جوانان را نمی بینند(سلاح – صلاح)

ب-............. روناک در دهان گرگ بود.(غنداقه – قنداقه)

3-کدام کلمه با توجه به معنی غلط نوشته شده است؟1

الف-سرشار:پر       ب- تامّل: صبر      ج- بصیرت :دانایی    د- سپهر :آسمان 

4- برای هریک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید؟1

 مقتدر:                 متعا ل :         اعجاز:            غرق:

5- در شعر زیر کدام کلمه از لحاظ املایی صحیح نیست؟1

گورخانه راز تو چون دل شود     آن مرادت زودتر حاسل شود

 

6-معنی کلمات( مصحف – زلال –معرفت –فارغ ) به ترتیب در در کدام گزینه آمده است؟1

الف – پیروز- پاک – شناخت – آسوده         ب- قرآن – پاک – خداوند – آسوده

ج- قرآن – پاک – شناخت – آسوده            د- قرآن – پاک – خداوند – پیروز

موفق باشید

sis

khashayar بازدید : 2 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

 

نام و نام خانوادگی:

نام درس:زبان انگلیسی

*                      Words…………………………………..

*                      Reading………………………………

*                      Picture……………………………...

کلمه           معنی               کلمه           معنی   

کیف

      bag

مدرسه

School

خط کش

ruler

صندلی

chair

خودکار

pen

میز

desk

معلم

teacher

در

door

کشاورز

farmer

کتاب

book

 

 

 

 

 
 

Reading

 

 

 

                                                                                  ویکتور هوگو

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد ….

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone
but I believe you must take a look for the second time

Victor-Marie Hugo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ویلیام وایت

از فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today White

William Allen White

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مهاتما گاندی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It  is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

moama

khashayar بازدید : 1 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

. بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟

 

2. اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

 

3. من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

 

4. عدد 30 را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می اید؟

 

5.چوپانی گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

 

ارسـال جدیـدتـرین مطالـب، اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل شما

 

[اینجـا کلیـک کنیـد و رایـگان عضـو شویـد]

 

6.اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

 

7. فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

 

8. اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

 

9. حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

 

10. اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

 ••

 ••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

مشاهده پاسخ معماها

1. تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند.

 

2.یک ساعت( شما یک قرص را در ساعت 1 و دیگری را درساعت 1/5و بعدی را در ساعت 2 می خورید).

 

3. ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت 9 که برسد زنگ میزند که ساعت 9 شب است.

 

4 . 70(تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است).

 

5 . 9 گوسفند.

 

ارسـال جدیـدتـرین مطالـب، اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل شما

 

[اینجـا کلیـک کنیـد و رایـگان عضـو شویـد]

 

 

6. کبریت.

 

7. سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

 

8 . 2سیب.

 

9 . هیچ(حضرت نوح بود نه حضرت موسی).

 

10 . خوب خودتونید دیگه (نام خودتان).

khashayar بازدید : 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد.
پرسیدم: «چرا می خندی؟»

پاسخ داد: «از حماقت تو خنده ام می گیرد»

پرسیدم: «مگر چه كرده ام؟»
گفت: «مرا لعنت می كنی در حالی كه هیچ بدی در حق تو نكرده ام»

با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟
جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است كه آن را رام نكرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند

پرسیدم: «پس تو چه كاره ای؟»
پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز

khashayar بازدید : 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 


ﯾﮏ ﺯﻥ ﺷﻮﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﻧﺪ ﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺧﻮﺍ
ﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺭﺩ؟

hejab

khashayar بازدید : 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

اينكه ميگن زن حجاب داشته باشه كه مرد به گناه نيفته مثل اينه
كه بگن آفتاب نتابه كه بستنيمون آب نشه ...


khashayar بازدید : 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 

روزی در یک اتوبوس پشت سر راننده یک پیرزن نشسته بود و هر چند دیقه به راننده میگفت : ننه مغز بادام میخوری و راننده جواب میداد بله و میگرفت و میخورد وبعد از چند دفعه گرفتن مغز بادام و خوردن یکدفعه پرسید ننه جون این بادامها رو از کجا میاری و چطوری مغز میکنی و...
پیرزن جواب میده :ننه اینا مغز شکلات هستند و من کاکاوهاشو میک میزنم و چون دندون ندارم مغزه بادومهاشو میدم به تو

khashayar بازدید : 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

 چربي عضله نما: 60کيلوگرم

تافت و چسب مو : 3 قوطي

قدرت زبون بازي : 72ساعت بي وقفه

دروغگويي: 20بار در ثانيه

قدرت ابراز علاقه: 60 اسب بخار

قدرت پيچوندن : 30دور در دقيقه

تنبلي: عصاره ي 70 آدم فراخ

صبر و شکيبايي: در اين مورد ذائقه اي مي باشد

قدرت حرکت چشم:380 درجه در همه ي جهات


تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  شما دوست دارید در این سایت چه چیز هایی نمایش داده شود
  سایت راچگونه ارزیابی میکنید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 2
 • بازدید سال : 12
 • بازدید کلی : 247