loading...
کتابخانه 2000
sina elahimanesh بازدید : 3 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (1)


           پشه ی خون آشام

 

مجموعه ی بزرگ جثه گان                         

بیل به الکس  گفت: روزنامه رو خوندی؟               

الکس گفت: بابا مطالب روزنامه چرت و پرته.        

بیل گفت: ببین ، این جا نوشته یه پشه ی خونخوار توی شهر پیدا شده و 12 نفر رو کشته!                  

الکس گفت: خالی یبندیه باب...                          

ولی ناگهان چیزی دیوار خانه ی آن ها را شکست و وارد خانه ی آنها شد!                                        

آن چیز یا بهتره بگم آن کس پشه ی خون آشام بود!

بیل با ترس و لرز گفت: دیدی گفتم ، فکر کنم ما نفر سیزدهم و چهاردم کشته شده ، بشیم!                 

الکس گفت: این همون پشه ی خون آ...               

ناگهان پشه ی خون آشام الکس را با دندانش گرفت و برد.                                                             

الکس مدام داد می زد: بیل ، بیل ، کممممک.         

هر لحظه صدای الکس دورتر می شد و پشه ی خون آشام از آنجا دورتر می شد.                                

بیل به سمت الکس دوید ولی نتوانست او را نجات دهد.                                                              

بیل در خانه ی خرابه ی آپارتمانی شان نشست و شروع کرد به گریه کردن.                                  

او روی سر خودش زد و با خود گفت: آخه چی چی مطالب روزنامه چرت و پرت بود؟ هان ، حالا که تو رو برد، خوب شد؟؟؟                                        

بیل داد زد: انتقام خون الکس رو ازت می گیرم ، پشه ی خون آشام.                                           

بیل وسایل کشتن پشه را آماده کرد:                      

بیل ( خودش)                                                  

طناب                                                             

چسب 1 ، 2 ، 3                                               

منگنه                                                              

دلر                                                                  

اتود                                                               

سنگ قبر                                                        

بیل به راه افتاد و آماده ی کشتن پشه ی خون آشام شد.                                                              

او خون هایی که روی زمین ریخته بود را دنبال کرد تا به پشه ی خون آشام برسد.                               

بیل با خودش گفت: آخ پکیج پشه کشم رو جا گذاشتم. ولی دیگه خیلی دیر شده بود و راه برگشتی وجود نداشت ، چون او بیش تر راه را آمده بود.      

او گفت: لامصب ها برا آدم اعصاب نمی ذارن که!    

او داشت از زیر پلی درب و داغون و محله های خرابه رد می شد که ناگهان بیل پشه ی خون آشام را دید که از بالای سرش گذشت و رفت.                    

او طنابش را قلاب کرد و به طرف پشه پرت کرد .و طناب به بال پشه گیر کرد.                                  

او  روی زمین کشیده می شد و جلو می رفت.        

او  از طناب آرام آرام بالا رفت و با خود گفت: همیشه آرزو داشتم تا مثل کسانی که با طناب از هلیکوپتر بالا می روند ، باشم! ناگهان طناب شل شد و طناب داشت آرام آرام از بال پشه در می آمد!      

بیل تندتند از طناب بالا ولی ناگهان پشه فرود آمد و طناب هم پاره شد.                                           

بیل الکس را در خانه خرابه ای دید و برای او دست تکان داد.                                                       

بیل روی پشت پشه نشست و پشه خودش را تکان داد تا الکس از پشت او بیفتد ولی الکس نیفتاد و با منگنه پشت پشه را سوراخ سوراخ کرد و با اتود چشم های او را کور کرد و با دلر چشم های پشه را سوراخ کرد .                                                              

 ناگهان پشه دست او را گرفت تا خون دست او را بخورد!                                                          

ولی بیل با چسب 1 ، 2 ، 3 در دهان پشه را چسب زد و با بیل( خودش ) برای پشه قبر کند و با سنگ قبر برای او قبر درست کرد و او را خاک کرد و الکس را نجات داد.                                                   

 

 

 

                                                                            

sina elahimanesh بازدید : 3 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

 

 

 
   

شکار هزارپا

      

  مجموعه ی بزرگ جثه گان                          

 

شکارچیان هزارپا یعنی بیل و الکس آماده ی شکار هزارپای غول پیکر 3 تنی و با 13 متر قد بودند.     

هزارپا چند روستای اطراف شهر را خراب کرده بود ولی هنوز به شهر نیامده بود.                             

بیل به الکس گفت: اگه هزارپا به شهر حمله کرد ، چی کار کنیم؟                                                 

الکس گفت: خب معلومه ، با کفشمون لهش می کنیم.                                                             

بیل گفت: اون خیلی بزرگه ها.                           

الکس گفت: کی از همه بزرگ تره؟ من ، من ، من ، من.                                                              

بیل گفت: منم با جارو و خاک انداز هزارپای لهیده رو جمع می کن...                                                

ولی او نتوانست بقیه ی حرفش را بزند ، چون که ناگهان هزارپای غول پیکر از لای جنگل روبه روی شهر بیرون آمد!                                               

بیل گفت: اینو می خواستی با کفش لهش کنی؟     

الکس گفت: من با اردنگی از شهر می ندازمش بیرون.                                                          

او به طرف هزارپای غول پیکر رفت و شروع کرد به لگد زدن.                                                       

اما لگد های او کار ساز نبود و بدتر هزارپا را عصبانی کرد و هزار پا الکس را با دندانش گرفت و به اون دور دورا پرت کرد.                                           

بیل تا این صحنه رو دید ، پا به فرار گذاشت.         

هزارپا پا به دنبال بیل رفت و او را گرفت و قورت داد.

بیل در داخل دهان هزارپا چیزی شبیه کیسه بکس پیدا کرد و هی به اون مشت زد.                          

ناگهان هزارپا بیل و کلی چیز دیگر را بالا آورد.        

بیل گفت: اه ، اه ، اه ، حالم به هم خورد ، هزارپای بی تربیت بی نزاکت!                                         

هزارپا غرید و بیل گفت: همه جا رو کثیف کریده ، تازه پررو گری هم می کنه.                                

هزارپا به داخل جنگل رفت. چند دقیقه بعد الکس با دست و صورتی زخمی از راه رسید و گفت: چی شد بیل؟                                                             

بیل گفت: هیچی بابا ، یارو بالا اورد و همه جا رو کثیف کرد.                                                      

آنها به حموم رفتد و به رفتگر ها گفتند که دست گل هزارپا رو تمیز کنند.                                          

روز بعد آنها سوار ماشین بیل شدند و به داخل جنگل رفتند تا گشتی در آنجا بزنند و هزارپا را پیدا کنند.     

بیل در راه یک شعر یک بیتی سرود:                     

ناگهان هزارپا پیدا شد               همه جا غوغا شد  

ناگهان هزارپا را دیدند که داشت درخت های جنگل را  قطع می کرد.                                                   

بیل جلو تر رفت و گفت: تو دستگیری ، تو از طرف شهرداری اجازه نگرفتی و داری همه ی درخت های جنگل را قطع می کنی.                                    

هزارپا غرید. بیل گفت: این غریدنات منو کشته.      

الکس گفت: گول ظاهرشو نخور ، این موجود خطرناکیه.                                                        

هزارپا به طرف بیل آمد و دندان هایش را تیز کرد و آماده ی خوردن او شد.                                     

بیل با ترس گفت: فکر کنم راست می گفتی!           

ناگهان الکس با تفنگ اسباب بازی اش تیری در یکی از چشم های هزارپا زد و یکی از چشم های هزارپا کور شد.                                                         

بیل هم از فرصت استفاده کرد و فرار کرد.           

هزارپا به طرف الکس رفت و چاقویش را در شکم هزارپا فرو کرد ولی هزارپا نمرد.                         

الکس دوباره چند تیر به آن یکی چشم هزارپا زد ولی تیر ها به چشم هزارپا نخوردند.                     

 

بیل تفنگ را از دست الکس گرفت و آخرین تیرشان را به چشم هزارپا زد و هزارپا کاملا کور شد و به درخت های جنگل خورد و درخت ها روی او افتاد و هزارپا مرد!!!                                                     

sina elahimanesh بازدید : 3 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

4

 

شبح مزرعه  

بعد از این که اسب جام گرفت تا همین چند روز پیش خیلی خوش حال بود ولی از همین چند روز پیش او شب ها خواب های بد می دید و همه را از خواب می پراند و هیچکدام از حیوانات خواب و خوراک نداشتند. خروس با صدایی خواب آلود گفت: اسب چه خوابی می بینی؟ اسب گفت: سه روز پیش خواب دیدم که یک زرشک غول پیکر دنبالم کرده و داره منو می خوره! و پریشب هم خواب دیدم که یک کمشمش غول پیکر دنبالم کرده! و دیشب هم خواب دیدم که ی... گاو حرف او را قطع کرد و گفت: حتما دیشب هم خواب دیدی که یه لوبیای غول پیکر دنبالت کرده؟ اسب سریع گفت: دقیقا. زنبور گفت حتما قراره امشب هم خواب یک عدس غول پیکر رو ببینی؟ اسب گفت: اینشو دیگه نمی دونم. خروس گفت: پس باید تا خواب تک تک حبوبات رو ببینی ما شب ها بیخوابی بکشیم؟ اسب گفت تقصیر من که نیست. روباه گفت: آره راست میگی ایراد از دستگاه خواب ساز مغزشه. حلزون گفت: مگه مغز هم دستگاه خواب ساز داره؟ خروس گفت: حالا این چیزا رو ولش کنید. اصل کار اینه که چرا اسب شب ها خواب بد می بینه؟ حلزون گفت: نه آخه من باید بدونم که مغز خواب ساز داره؟ روباه گفت: اصلا اشتباه کردم که این حرفو زدم. خروس گفت: حالا بحث نکنید. اسب تو کتاب ترسناک می خونی؟ اسب گفت: اصلا من سواد ندارم. خروس گفت: آهان راست می گی. تو توی سایت های وحشتناک می ری؟ اسب گفت: مگه من لپ تاپ دارم؟ خروس گفت: فیلمای ترسناک می بینی؟ اسب گفت:  مگه من تلویزیون دارم؟خروس با عصبانیت گفت: ای بابا پس چرا شب ها خوابت نمی بره؟ اسب گفت: از بیرون صدا های ترسناک می شنوم. خروس گفت: خب چرا اینو از اول نگفتی؟ اسب گفت: فکر کردم این چیز مهمی نیست. خروس گفت: چی چیو این چیز مهمی نیست. من دو ساعته که دارم حنجرمو پاره می کنم که بفهمم چرا شبها خوابت نمی بره. هزارپا گفت: من که تاحالا اسب به این خنگی ندیدم! اسب گفت: اگه یه بار دیگه به اسب های غیوری مثل من توهین کنی ، می کشمت. هزارپا گفت: البته مثلا غیور. اسب گریه کنان گفت: شما لیاقت همسایه ای مثل من رو ندارید. خروس گفت: حالا تو به دل نگیر. اسب گفت: نه من همه چیز رو به دل می گیرم. خروس گفت: ای بابا بس کن دیگه. اسب گفت: من بابات نیستم. سن تو هم اندازه ی پدر بزرگ منه. من فقط هیکلم گنده هستش. مگه هیکل گنده داشتن عیبه؟ هیکل گنده نداشتن عیبه. حلزون گفت: منظورت به من بود؟ اسب گفت: نه بابا با هزارپا بودم.هزارپا گفت: ببینم چی شد؟ اسب گفت: هیچی. هزارپا گفت: نه یه چیزی گفتی ها. حلزون گفت: نه بابا بیچاره چیزی نگفت که. هزارپا گفت: نه یه چیزی گفتا. اسب گفت: راستی باید به یه گوش پزشکی مراجعه کنی. هزارپا گفت: چی گفتی؟ حلزون گفت: بابا چیزی نگفت دیگه. خروس گفت: بس کنید دیگه. از امشب هر روز یکی از ما باید نگهبانی بده و اگه صدای ترسناکی شنید ، به بقیه خبر بده. گاو گفت: من که نیستم. خروس گفت: حالا از الان سر این موضوع ها بحث نکنید. بالاخره شب شد. امروز نوبت گاو بود. گاو کل شب را خوابش برد و چیزی احساس نکرد. صبح که همه بیدار شدند ، خروس دید که گاو خواب است. خروس گاو را بیدار کرد و گفت: چرا خواب بودی؟ گاو گفت: فقط یه لحظه الان خوابم برد. خروس گفت: تو گفتی و من هم باور کردم. گاو گفت: من و دروغ؟ اصلا من تا حالا دروغ گفتم؟ جوجه گفت: وایساتوی دفترچه ام رو نگاه کنم. دقیقا با الان می شه 5543 تا. گاو گفت: راست می گی؟ جوجه گفت: اگه میخوای چند تا نمونشو بگم؟ گاو گفت: نه ولش کن مهم نیست. جوجه گفت: هرجور راحتی. مارمولک گفت: بده من ببینمشومن. جوجه دفترچه اش را به مارمولک داد. و مارمولک تا شب هی می خندید. امشب نوبت روباه بود. البته روباه تا صبح داشت با عروسکش بازی می کرد. صبح که همه از خواب بیدار شدند ، خروس از روباه پرسید: دیشب صدای عجیبی شنیدی؟ روباه گفت: اصلا. خروس به اسب گفت: راستی چرا دو روزه که راحت می خوابی؟ اسب گفت: آخه اون صداهای عجیب نمیومد. خروس گفت: امشب خودم نگهبانی می دهم. سر شب خروس صدایی نمی شنید ولی از ساعت دو به بعد صداها شروع شد. صدای هوهو میومد. خروس بقیه را بلند کرد و  همگی خوابالود به بیرون طویله رفتند. ناگهان خروس احساس کرد که یک روح در حیاط است و گفت: نگاه کنید. اونجا چیه؟ گاو با صدایی خوابالود گفت: هیچی نیست بابا بریم بخوابیم. خروس گفت: بیاید بریم ببینیم چیه؟ اسب گفت: ما که نمیایم. خودت برو. خروس گفت: اصلا ما برای تو مجبور به این کار ها شدیم. اسب گفت: آخ ، امشب نوبت توئه دیگه. خروس گفت: تو که غیور بودی هم بیا. اسب گفت: حالا من یه چیزی گفتما. خروس گفت: اصلا خودم می رم ترسو ها. او در حالی که این را می گفت ، به سمت آن شبح رفت. خروس آرام آرام قدم می گذاشت تا بالاخره به آن شبح رسید. آن چیز شبح نبود بلکه سگ همسایه بود. خروس به سمت آن سگ رفت و از او پرسید: تو بودی که هو هو می کردی؟ سگ گفت: نه ، اون صدا ها رو اون پیر مرد ایجاد می کرد. خروس گفت: کی؟ سگ با صدایی لرزان گفت: اون ، راستش من چند روز پیش ، بوی یک استخوان را حس کردم و به دنبال آن بو به مزرعه ی شما آمدم و وسط مزرعه ی شما آن بو تمام شد ، پس زمین را کندم ولی استخوان پیدا نکردم ، بلکه یک پیر مرد رو دیدم که از خاک بیرون اومد و هو هو می کرد و من هم تا این صحنه رو دیدم ، سریع در رفتم. خروس پرسید: خب حالا اون پیر مرد کجاست؟ سگ گفت: نمی دونم ولی من از چهار ، پنج سال پیش اینجا زندگی می کردم و اون روزها یه پسری رو دیدم که اومد و صاحب این جا که یه پیر مردی بود رو زیر خاک کرد. ناگهان خروس از خواب پرید و فهمید که او هم سر نگهبانی خوابش برده بوده. گاو گفت: دیدی که خودتم خوابت برد؟ خروس گفت: آخ ، حالا امشب هم نگهبانی میدم و خوابمم نمی بره. ماهی گفت: ببینیم و تعریف کنیم. خروس گفت: من امشب ته و توی این قضیه رو در میارم. زنبور گفت: پس دیگه امشب می تونیم راحت بخوابیم؟ خروس با کمی مکس گفت: خب ، آره. خروس اضافه کرد: دیشب خواب عجیبی دیدم. و بعد تمام خواب دیشبش را برای بقیه تعریف کرد و هرکی سر این مسئله یه نظری داد: گاو گفت: شما دو تا کلا ایراد دارید. ماهی گفت: بابا این دوتا ما رو گذشتن سر کار. زنبور گفت: اصلا این قضیه کلا بوداره. جوجه گفت: اصلا این مشکل اوناس ، به ما چه ربطی داره؟ ما شبها خوابمون می بره. خروس گفت: من که خوابم می بره ، فقط دیشب خواب بد دیدم. تازه ما باید به اسب کمک کنیم. خروس امشب دوباره نگهبانی داد. نیمه شب صدای هوهو شروع شد. خروس به صدا گوش داد. صدا از خانه ی مزرعه دار می آمد. خروس آرام آرام به سمت خانه ی مزرعه دار رفت. او وقتی که از پنجره به داخل خانه نگاه کرد ، دید که صدا از اتاق خواب مزرعه دار می آید. او آرام به سمت در خانه ی مزرعه دار رفت و یواشکی در را باز کرد و به داخل رفت. او از پله ها بالا رفت و با ترس در اتاق خواب مزرعه دار را باز کرد. صدای هوهو را مزرعه دار ایجاد می کرد! خروس کمی به این موضوع فکر کرد و سرانجام دلیل هوهو کردن مزرعه دار در خواب را پیدا کرد. او سه تا متکا زیر سرش گذاشته بود! خروس آرام آرام به سمت مزرعه دار رفت و یکی از متکا ها را از زیر سر مزرعه دار برداشت. ناگهان صدا ها قطع شد! خروس سریع از اتاق بیرون رفت و از پله ها پایین رفت و به سمت در رفت ولی ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد. او تصمیم گرفت از این ماجرا فیلم بسازد و معروف شود. او قبلا دیده بود که مزرعه دار دوربین فیلمبرداری اش را کجا قایم می کند. او در کمدی که در راهروی خانه بود را باز کرد و دوربین را از آنجا برداشت و به طویله برگشت. وقتی خروس به طویله برگشت ، همه ی حیوانات بیدار بودند. خروس ماجرا را برای حیوانات مزرعه تعریف کرد و به آنها گفت: من تصمیم گرفتم که از این ماجرا فیلم بسازیم و معروف شویم. گاو گفت: با چی فیلممان را فیلمبرداری کنیم؟ خروس گفت: دوربین فیلمبرداری مزرعه دار رو برداشتم. گاو گفت: بازم دست کجی؟ خروس گفت: حالا بهش پس می دیم. آنها شروع به ساختن فیلم کردند و حدود یک ماه بعد فیلمشان آماده شد و دست آخر خروس دوربین فیلمبرداری مزرعه دار را به او برگرداند و مزرعه دار فیلم را دید و تصمیم گرفت فیلم را به سینما بفروشد و آنها با این کار مشهور شدند و حیوانات معروفی شدند و به خوبی و خوشی تا آخر عمرشان زندگی کردند.                                       

  

 

     پایان

sina elahimanesh بازدید : 3 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

     

    

 3

 

مسابقه بزرگ

 

بعد داغون شدن سگ هار و دار و دسته اش تا امروز تقریبا اتفاق خواستی پیش نیامد. ولی امروز پیش میاد! حیوانات مزرعه توی طویله آرام خوابیده بودند که ناگهان صدای بلندی شنیدند. صدا از بیرون طویله بود. حیوانات سریع به بیرون طویله دویدند. روباه گفت: صدا از تو خونه ی مزرعه داره. زنبور گفت: پس بریم از پنجره تو خونه رو نگاه کنیم. حلزون گفت: نه ، نه ، نه ، من تو خونه ی کسی فوضولی نمیکنم و به شما هم همچین اجازه ای رو نمی دم. گاو گفت: نه ، مسئله مرگ و زندگی در میونه. حلزون که از همه عقب تر بود و خود را کشان کشان جلو می کشاند که سرعتش بیش تر شود گفت: نرید. فضول نباشید. فضولی کار بدیه. خروس گفت: بحث کردن کافیه. آنها به پنجره رسیدند ولی قد هیچ کدومشان به پنجره نمی رسید. گاو گفت: خروس بیا برو روی من وایسا ببین چه خبره؟ خروس کمی جلو تر رفت و بال بال زد. حلزون گفت: کاش تو دیگ آش بال بال می زدی! خروس گفت: کاش از از تو هم کرم حلزون درست می کردن! خروس دوباره بال زد و بالاخره تونست روی گاو فرود بیاد. خروس از بیرون به توی خونه نگاه کرد. مارمولک گفت:  ما رو دق دادی بگو دیگه چی شده؟ خروس گفت: بابا چیزی نشده. جوجه گفت: خب همون چیزی نشده چی شده؟ خروس گفت: تلویزیونه. اسب گفت: حالا تلویزیون چی میگه؟ خروس گفت: هیچی تبلیغ کرم توئه حلزون. حلزون گفت: چقدر که شما فضولید! خروس بال زد واز روی گاو اومد پایین. در حالی که آنها به سمت طویله می رفتند شنیدند که تلویزیون گفت: مسابقه ای سرشار از شادی برای حیوانات مزرعه تان . در این مسابقه ی دوی سرعتی ... حلزون گفت: بیاید بریم ببینیم چه خبره؟ زنبور گفت: نه ، نه ، نه ، اسم این فضولیه. حلزون گفت: اسم این آگاهیه. گاو گفت: بالاخره این خودش یه نوع فضولیه دیگه! حلزون گفت: نه ای... خروس حرف او را قطع کرد وگفت: بدو گاو بیا بریم اونجا. گاو و خروس هر دو به سمت پنجره دویدند و خروس رفت روی گاو. مارمولک گفت: چیزی می بینی؟ خروس گفت: ساکت ، فقط می دونم باید بریم تو طویله. هزارپا گفت: آخه برای چی؟ خروس گفت: فعلا ساکت ، تو و حلزون بپرید رو گاو که باید در بریم. گاو گفت: مگه من باربرم؟ خروس گفت: بابا فعلا این چیزا رو ول کن. گاو حلزون و هزارپا را سوار خودش کرد و همگی با هم به سمت طویله دویدند. آنها سریع رفتند توی طویله. زنبور گفت: حالا چرا باید سریع میومدیم تو طویله؟  خروس گفت: آخه مزرعه دار داشت میومد بیرون. اسب گفت: همچین گفتی بدویید ما گفتیم چی شده؟ حدود یک ساعت بعد که همه ی حیوانات خواب بودند ناگهان کسی در طویله را باز کرد. اسب که از خواب پریده بود فکر کرد که دوباره سر و کله ی سگ هار پیدا شده ولی او  سگ هار نبود ، او مزرعه دار بود! با صدای لولای در بقیه ی حیوانات هم بیدار شدند. مزرعه دار آمد توی طویله و حیوانات را به بیرون از طویله و توی یک وانت قرمز راهنمایی کرد. حیوانات بلند شدند و در حالی که با هم حرف می زدند به داخل وانت رفتند. البته این کار با وجود حلزون نیم ساعت طول کشید. وقتی حیوانات رفتند توی وانت تنگاتنگ هم نشستند چون گاو خیلی بزرگ بود و کل فضا را اشغال کرده بود. مارمولک  گفت: چقدر این جا تنگه. جوجه گفت: چقدر این مزرعه دار بد سلیقه هستشا. آخه قرمزم شد رنگ؟ خیر سرش استقلالیه ها. هزارپا گفت: اتفاقا خیلی هم خوش سلیق هست. تازه پرسپلیس بهت... ناگهان ماشین وایساد و مزرعه دار از ماشین پیاده شد و آمد و در پشت وانت رو باز کرد و حیوانات را پیاده کرد و آنها را به جلو هدایت کرد. مزرعه دار گفت: قراره برید توی مسابقه ی دو و برای من مدال کسب کنید. کمی جلوتر آنها به خط شروع مسابقه رسیدند. آنها روی خط شروع ایستادند و به گروه دیگری نگاه کردند. آن گروه دوازده نفره بود. اعضای آن گروه عبارت بودند از : شیر ، گورخر ، زرافه ، فیل ، گراز ، خرس قطبی ، کانگرو ، تمساح ، گوزن ، پلنگ ، خرس قهوه ای و شتر. داور مسابقه داشت شمارش معکوس را اعلام می کرد: 6 ، 5 ، 4 ، 3  ، 2 ، 1 ، شروع. حواس خروس و بقیه پرت بود ولی آن یکی گروه که سگ سانان زیبا نام داشت راه افتاده بود. راستی اسم گروه خروس و بقیه دوست داران سگ هار نام داشت. گروه دوست داران سگ هار وایساده بودند و فقط حلزون راه افتاده بود. مزرعه دار که دید حیوانات مزرعه اش ایستاده اند ، به سمت آنها دوید و لگد محکمی به گاو زد و گاو ما ما کرد و با تمام سرعت جلو رفت ، طوری که از سگ سانان زیبا هم جلو زد. صدای ما ما ی گاو بقیه ی حیوانات مزرعه را هم از فکر در آورد و همه ی حیوانات راه افتادند. داور داشت نتایج رو تا این جا اعلام می کرد: گاو در رده ی اول و گورخر در رده ی دوم و پلنگ به دنبال گورخر در رده ی چهارم و ... و شتر در رده ی بیست و دوم یا همون آخر خودمون. آفرین به حلزون که با سرعت کمش به رده ی پنجم رسیده. عالیه ، می بینم که گاو به قسمت دوم مسابقه یعنی سنگ بزرگ رسیده ولی نمی تونه اونو هل بده و اون پشت گیر کرده! وای گورخر هم به پشت سنگ رسیده و  و پلنگ هم به اونا رسید. وای می بینم که پلنگ می خواد گورخر رو بخوره! ای وای پلنگ گورخر رو دولوپی خورد! حالا گروه سگ سانان زیبا شد یازده نفر! و کانگرو و اسب  به سنگ رسیدند و از روی اون پریدند! پلنگ و زرافه هم به اونور مانع رفتند! چه پرواز عالی ، زنبور و خروس از روی مانع پرواز کردند. البته خروس با کمک گاو تونست این کار رو انجام بده.  بله ، تا این جا خروس و زنبور و اسب از گروه دوست داران سگ هار و کانگرو و پلنگ و زرافه هم از گروه سگ سانان زیبا تونستند جلوتر بروند. مزرعه دار ها رو می بینم که دارن حیوانات مزرعه شان را تشویق می کنند.   خروس گفت: کانگرو از همه جلوتره ، زنبو... ولی او نتونست حرفش را تموم کند چون پلنگ برای او زیرپایی گرفت او را انداخت. زنبور گفت: نامرد ، تو تقلب کردی و برای خروس زیرپایی گرفتی. این رسم زمونه نیست. روباه گفت: اتفاقا خوب هم هست. راستی از دور شکل پفک بالداری! زنبور پیش خروس رفت و گفت: چی شد؟ خروس گفت: پام پیچ خورده. تو به راهت ادامه بده. من دیگه نمیتونم بقیه ی راه رو بیام. زنبور دوباره به راه خود ادامه داد ولی او خیلی عقب افتاده بود و دیگر نای راه رفتن هم نداشت ، پس از مسابقه کنار کشید. داور دوباره نتایج را اعلام کرد: کانگرو هنوز هم از همه جلوتر بود و نفر دوم هم پلنگ بود و نفر سوم اسب بود و نفر چهارم هم که زرافه بود که کنار کشید و مشغول خوردن برگ درختان شد. ظاهرا کانگرو بچه اش را به مسابقه نیاورده و بچه اش گریه می کرده و او از مسابقه بیرون رفت تا بچه اش را ساکت کند. وای پلنگ از اسب جلو زد.   اسب با خود گفت: وای چقدر خسته ش... ناگهان کانگرو و زرافه  جلوی اسب را گرفتند و روی سر او پریدند و او را درب و داغون کردند و روی چشم های او بادمجان کاشتند و به او لگد زدند و او به هوا شوت شد و در هوا از خط پایان عبور کرد و برنده شد. اسب جام را گرفت و حیوانات مزرعه و مزرعه دار از این مو ضوع خیلی خوش حال شدند 

 

پایان

sina elahimanesh بازدید : 70 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

 

2

 

سگ هار

 

 

 

بعد از تمام شدن آن ماجرا که همه ی حیوانات دوباره دور هم جمع شده بودند ، تا چند هفته آن حیوانات در امان بودند ولی از امروز به بعد نه. امروز مزرعه دار صبح زود از مزرعه خارج شد و وقتی به مزرعه برگشت یک سگ هم دنبال او بود. همه ی حیوانات مزرعه از این ماجرا خوشحال شدند ، چون یک حیوان دیگر هم بهشان اضافه شده بود. حیوانات مزرعه تا مزرعه دار را دیدند که سگی در دست دارد ، به طرف او دویدند. مزرعه دار سگ را روی زمین گذاشت و گفت: این حیوان از این به بعد سگ مزرعه است. بعد از رفتن مزرعه دار به خانه اش ، حیوانات مزرعه ازسگ استقبال زیادی کردند ولی او به حرف های آنها توجهی نکرد و یک گوشه دراز کشید. بعد از آن موضوع حیوانات مزرعه به طویله رفتند. همه حرف های زیادی درباره سگ زدند. گاو می گفت: یادتان است که وقتی روباه به مزرعه ی ما آمد ، چقدر خوشحال بود ولی حتی این سگ با ما حرف هم نزد. روباه گفت : سگ ها اینجوریند دیگه ، چون سگی که درمحل قبلی زندگی من بود هم همین جور بود. جوجه گفت: ولی... اما نتوانست حرفش را تمام کند چون در همان موقع در طویله باز شد و سگ با صورتی خشمگین وارد شد. سگ گفت: که اینطور! پس من حیوون عجیبی ام. حالا عجیب بودن رو نشونتون می دم. در آن لحظه همه جا ی طویله ساکت بود ، حتی شترمرغ هم در آنجا پر نمی زد. در آن لحظه اتفاق عجیبی افتاد. در مزرعه دوباره باز شد ، زنبور با خود گفت: درست فکر می کردم ، مزرعه دار بود. مزرعه دار آمد و گفت: سگی اینجا چه کار می کنی؟ بیا بریم تا خونه ای که برایت ساخته ام را نشانت دهم. بعد از رفتن مزرعه دار و سگش حیوانات مزرعه یک نفس راحت کشیدند چون از دست آن سگ راحت شده بودند ، ولی از این که آن سگ در آن  مزرعه بود خیلی ناراحت بودند. فردای آن روز آن سگ دوباره به طویله آمد و گفت: من یک سگ هارهستم و آن موقع دهنش کف کرد چون حیوانات مزرعه براش خط و نشون کشیدند که اگه با آنها کاری داشته باشه و بخواهد آنها را اذیت کند می خورنش. و آن موقع دوباره دهن او کف کرد ، چون حلزون براش یه جوک باحال تعریف کرد. از آن به بعد آن سگ خیلی از حیوانات مزرعه می ترسید. اسب گفت: من نمی دانم چرا سگ از ما می ترسد به جای اینکه ما از اون بترسیم؟ بعد از آن حرف سگ زنگ در طویله که یک دارکوب بود را زد. خروس به او اجازه ی ورود داد و در آن موقع او وارد طویله شد ، اونم با 9 تا سگ دیگه! از الان به بعد جنگ جهانی پنجم حیوانات شروع شد. تعداد هر دو گروه مساوی بود ولی سگ های هار خیلی قوی تر بودند. همه پشت گاو پناه گرفتند. همان موقع سردسته ی سگ ها آمد و گاو را گاز گرفت و گاو پرید بالا و در بغل خروس فرود آمد و خروس له شد. سپس سگ ها آمدند و آنها را با طناب بستند وبه لانه ی سگ مزرعه دار که سردسته ی آن سگ های ولگرد خلافکار بود بردند. البته مساحت لانه ی او فقط نیم متر بود. با هر سختی که بود آنها را آنجا جا دادند ، بعد آن سگ ها طویله را تسخیر کردند و آنجا را تبدیل به دفتر تور مسافرتی سگی کردند . بعد آنها در روزنامه ی سگ شهری برای بخش بزرگترها و در مجله ی سگچه ها ، برای بچه سگها تبلیغ کردند. همه ی سگ ها از همه جا به آنجا آمدند تا با تور مسافرتی سگی  به شهر سگندج یا شهر سگ کرد که یکی از افتخارات ملی سگها بود بروند. مجسمه ی او در شهر سگ کرد در میدان سگستان واقع شده است که در حال جنگیدن با یک نمکدان است. همه ی سگها برای دیدن او لحظه شماری می کردند و هی به تور مسافرتی سگی زنگ می زدند و می پرسیدند که تور مسافرتی کی حرکت می کند؟ حالا از این ماجرا بگذریم و بریم سراغ حیوانات مزرعه ی آباد. آنها داشتند در داخل آن لانه خفه می شدند که ناگهان هزارپا چیزی به ذهنش رسید و آن این بود که زنبور اسب و گاو و روباه را نیش بزند تا آنها از شدت درد به لانه ی سگ فشار وارد کنند و لانه خراب شود ولی وقتی آنها این کار را کردند ، لانه نشکست چون مزرعه دار آن را خیلی محکم درست کرده بود. در آن لحظه یک سگ وارد میدان می شود و آنها را از آنجا آزاد می کند و به آن حیوانات می گوید: 100 هار بدید و اگه پول ندید سگهای دیگر را خبر می کنم. مارمولک پرسید: هار دیگه چیه؟ آن سگ می گوید: واحد پول سگ های هار ، هار است. بعد حیوانات مزرعه به او پول میدن و آن سگ بعد از آنجا برای رد گم کنی ، یه ذره تو مزرعه راه میره و وقتی حیوانات مزرعه ی آباد حواسشان نبود ، به داخل طویله رفت و حیوانات مزرعه ی آباد را لو داد و از سگ ها هم کلی پول گرفت. او با آن پول هایش ،یه بلیط برای رفتن به شهر سگ کرد و یه بلیط برای رفتن به شهر سگندج خرید تا هم به شهری که یکی از افتخارات ملی سگها بود رفته باشد و هم برای تفریح به شهر سگندج رفته باشد. او بقیه ی پولش را توی بانک سگحساب گذاشت. خلاصه ، بریم سراغ حیوانات مزرعه ی آباد. آنها تصمیم گرفتند به مزرعه دار خبر بدهند که سگها در مزرعه چکار می کنند . آنها به خانه ی مزرعه دار رفتند ولی او از سگها بلیط رفتن به شهر سگ کرد گرفته بود و با خانواده اش به آنجا رفته بود. جوجه گفت: ما می توانیم از پشت بام طویله و از در هوایی طویله وارد طویله شویم. ماهی گفت: اما چه طوری؟ همه ی آنها به فکر فرو رفتند. ناگهان نقشه ای به فکر خروس خطور کرد. او به بقیه گفت: باید همه ی ما ماسک سگی بزنیم و لباس سگی بپوشیم. بعد به تور مسافرتی سگی برویم و شش تا بلیط با هواپیما برای بالای پشت بام بگیریم. بعد مارمولک گفت: پس چهار نفر دیگه چی؟ هزارپا گفت: ماهی نمی تواند با مابیاید ، چون او در آب است و نمی تواند لباس سگی بپوشد و حلزون و هزار پا و زنبور هم نمیتواند لباس سگی بپوشند. حلزون و هزارپا و زنبور و ماهی در پشت یک بوته قایم شدند و بقیه هم لباس و ماسک سگی شان را پوشیدند و وارد طویله شدند تا بلیط بخرند. اسب به یکی از سگها گفت: میشه شش تا بلیط برای شهر بالا پشت بام طویله با هواپیما بدید؟ آن سگ گفت: لطفا یه لحظه صبر کنید. آن سگ رفت و به رییس تور مسافرتی سگی گفت: چند نفر آمدند و میخواهند بهشان شش بلیط هواسگما برای شهر بالا پشت بام طویله بدهم. رییس تور گفت: خب چرا این را به من می گی. بهشان بلیط بده دیگه. آن سگ گفت: آخه آنها خیلی مشکوکند و حتی به هواسگما هم میگویند هواپیما. رییس تور گفت: راستی آن حیوانات هم از داخل لانه در رفته اند. ممکن است که آنها آن حیوانات باشند. برو و مامورین حیوانگیر را خبر کن ، من خودم تا رسیدن مامورین حیوانگیر سر آنها را گرم می کنم. حیوانات مزرعه ی آباد چون دیدند که آن سگ دیر کرده است ، فهمیدند که دستشان رو شده و در رفتند. وقتی رییس تور مسافرتی سر رسید و دید آنها رفته اند خیلی عصبانی شد و با خود گفت: فکر نمی کردم اینقدر زرنگ باشن. وقتی مامورین حیوانگیر سر رسیدند ، رییس تور به آنها گفت: تا من می خواستم به اینجا بیایم آنها در رفتن ، برید و آنها را پیدا کنید. در آن موقع گاو با شاخش در را شکوند و همه ی آنها وارد طویله شدند. سپس جوجه سوار اسب شد و اسب تند دوید و جوجه نوکش را به طرف بغل گرفت و کلی از سگها را نوک زد و آنها نقش بر زمین شدند. روباه هم مارمولک را در دستش گرفت و چرخاند و بقیه ی سگها را زد. مامورین حیوانگیر هم وقت را تلف نکردند و برای اسب و روباه زیرپایی گرفتند و آنها را نقش بر زمین کردند. در آن لحظه گاو شاخش را داخل یک میز فرو کرد و آن را از جا کند و به طرف سگها پرت کرد. ولی مامورین مخفی سگی وارد شدند و آنها را به دادگاه بردند. رییس تور مسافرتی ماجرا را برای قاضی که یک سگ بود تعریف کرد. قاضی از حیوانات مزرعه ی آباد  پرسید: چه دفاعی از خود دارید؟ خروس گفت: این درست نیست که قاضی یک سگ باشد. قاضی شروع به دعوا با آنها کرد. این دفعه گاو و بقیه ی حیوانات مزرعه ی آباد دست همدیگر را گرفتند و چرخیدند و همه ی سگهای داخل دادگاه نقش بر زمین شدند. حیوانات مزرعه ی آباد وقت را تلف نکردند و سریع به طویله رفتند. آنها با یک طناب از دیوار طویله بالا رفتند و از در بالای طویله وارد طویله شدند. در آن موقع مامورین مخفی و حیوانگیر سر رسیدند. زنبور نه حیوان دیگر مزرعه ی آباد را نیش زد و آنها از شدت درد دور طویله می دویدند و بدون آنکه خودشان بفهمند همه ی سگها داغون شدند و آنها دوباره توانستند طویله ی خود را پس بگیرند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان                              

sina elahimanesh بازدید : 7 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

1

 

 کتاب داستان

مزرعه ی آباد

روزی روزگاری حیوانات مختلفی در یک مزرعه با هم زندگی می کردند. روزی روباه وقتی از خواب بلند   شد دید که هیچ یک از حیوانات در مزرعه نیستند و او تنها است. حتی صاحب مزرعه هم آنجا نبود. او به همه جای مزرعه سرزد ولی باز هم نتواست آنها را پیدا کند. او از این موضوع خیلی ناراحت شد و با ناراحتی به بیرون از مزرعه رفت تا آنها را پیدا کند،اوبه در خانه ی همسایه رفت چون همسایه ی بغلی برادر صاحب مزرعه ی آنها بود. ولی وقتی که به آنجا هم رفت ، آنها آنجا نبودند،حتی برادر صاحب  مزرعه شان هم آنجا نبود. او خسته به طرف مزارع دیگر رفت ولی باز هم نتوانست آنها را پیدا کند. کم کم داشت خورشید غروب می کرد. او وسط راه از خستگی خوابش برد. وقتی فردای آن روز صبح از خواب بلند شد دید در مزرعه ای است که در آن یک اسب ، جوجه ، گاو ، خروس ، مارمولک ، زنبور ، حلزون ، هزارپا و یک ماهی در تنگ ماهی که روی تکه سنگی قرار داشت ، است. آنها از او خیلی استقبال کردند و همه ی آنها به جز خروس دوست داشتند تا با او دوست شوند. خروس گفت: او از حیوانات مزرعه ی ما نیست و نمیتواند اینجا بماند. ولی دیگر حیوانات دوست داشتند که روباه در مزرعه شان بماند. خروس که قبلا در بین حیوانات مزرعه محبوب بود ، دید که حالا دیگر بین حیوانات مزرعه محبوب نیست ، با آنها قهر کرد. او با ناراحتی از مزرعه خارج شد. حیوانات دیگر آنقدر مشغول حرف زدن با روباه بودند که متوجه رفتن او نشدند. گاو از روباه پرسید: در مزرعه ی شما چه حیواناتی وجود داشتند؟ زنبور از روباه پرسید: مزرعه....  ولی او نتوانست بقیه ی حرفش را بزند چون همان موقع صاحب مزرعه آمد و روباه را با خودش برد. وقتی که صاحب مزرعه رفت تازه حیوانات متوجه نبود خروس شدند. ولی دیگر فایده ای نداشت چون خروس از مزرعه رفته بود. آنها تمام مزرعه را به دنبال او گشتند ولی او را پیدا نکردند. شب شده بود. آنها بدون آنکه صاحب مزرعه بفهمد از مزرعه خارج شدند. آنها تمام شب را دنبال خروس گشتند ولی نتوانستند او را پیدا کنند. کم کم هوا داشت روشن می شد که آنها خسته و ناراحت به مزرعه بر گشتند. هزارپا گفت : کاش آنقدر به خروس بی توجهی نمی کردیم تا او هم با ما قهر نمی کرد و مزرعه را ترک نمی کرد. مارمولک گفت: آخه تقصیر ما نبود. ما حیوان جدیدی دیده بودیم و می خواستیم با او هم آشنا بشویم چون ما تا به حال روباه ندیده بودیم. جوجه گفت: ولی آخه خروس بهترین دوست ما بود. خورشید در آمده بود.  کم کم در حین گفت و گو تمام حیوانات به جز اسب که نگران خروس بود ، خوابشان برد. وقتی صاحب مزرعه به طویله رفت تا شیر گاو را بدوشد ، دید که همه ی حیوانات به جز اسب خوابند. او از طویله بیرون رفت تا یک ساعت دیگر برگردد و این کار را انجام دهد. وقتی حیوانات بیدار شدند ، دوباره می خواستند به بیرون از مزرعه بروند که صاحب مزرعه آنها را دید و نگذاشت که آنها از مزرعه بیرون بروند و در مزرعه را قفل کرد و رفت تا شیر گاو را بدوشد و از کندوی زنبور ، عسل بردارد. حیوانات مزرعه از این موضوع خیلی ناراحت شدند و هرکدام از آنها در ذهن خود به راه حلی برای این مشکل اندیشیدند. وقتی مزرعه دار شیر گاو را دوشید و از کندوی زنبور ، عسل برداشت ، جوجه پیشنهاد خود را برای بقیه ی حیوانات مطرح کرد. او گفت: بهتر است به خانه ی مزرعه دار برویم و کلید در مزرعه را از آنجا برداریم و با آن در مزرعه را باز کنیم و به دنبال خروس برویم. همه ی حیوانات با این پیشنهاد او موافقت کردند. اسب گفت: فقط یک مشکلی وجود دارد و آن این است که ممکن است در حین انجام این کار مزرعه دار ما را ببیند و دیگر به ما حتی  اجازه ی بیرون رفتن از طویله را هم ندهد. جوجه گفت: پس من و زنبور و گاو و ماهی سر مزرعه دار را گرم می کنیم و هزارپا و مارمولک و اسب و حلزون هم بروند و کلید در مزرعه را بردارند. سپس آنها شروع کردند به اجرا کردن نقشه شان. جوجه و گاو سر و صدا کردند و مزرعه دار به سراغ آنها آمد تا ببیند که چرا سر و صدا می کنند. هزار پا و حلزون هم به داخل خانه ی مزرعه دار رفتند تا کلید را بردارند. اسب و مارمولک هم نگهبانی می دادند تا اگر مزرعه دار آمد سریع فرار کنند.گاو وقتی دید مزرعه دار دارد به خانه اش بر می گردد لگدی به تنگ ماهی زد آن را انداخت و در حین آن کار به ماهی گفت: ببخشید. مجبور بودم که این کار را بکنم که مزرعه دار به سمت خانه اش نرود و بقیه را نبیند تا صاحب مزرعه برگردد و آن را بردارد و دوباره آب کند. مزرعه دار به سرعت برگشت تا تنگ ماهی را بردارد و داخل آن آب بریزد. در همان لحظه هزارپا و حلزون با کلید از در خانه ی مزرعه دار خارج شدند و با اسب و مارمولک فرار کردند و یواشکی به داخل طویله  رفتند. وقتی که اسب و مارمولک و حلزون و هزار پا به داخل طویله رفتند ، بقیه هم به داخل طویله رفتند ، روباه هم به دنبال آنها آمد. آنها منتظر ماهی شدند که مزرعه دار او را بیاورد ولی مزرعه دار ماهی را داخل خانه اش گذاشت. شب شده بود ولی آنها با این حال در مزرعه را باز کردند و به دنبال خروس به راه افتادند. آنها تصمیم گرفتند هر طوری که شده این دفعه با خروس به مزرعه برگردند. آنها به در مزرعه ی کسانی روباه آنها را می شناخت رفتند ولی خروس را پیدا نکردند. بعد از چند روز که دنبال او می گشتند،روزی او را ناراحت در مزرعه ای دیدند. آنها او را صدا زدند و او به طرف آنها آمد. خروس گفت: سلام ، من بعد از آنکه از مزرعه مان رفتم ، به این مزرعه آمدم. من اشتباه می کردم. شما دوستان خیلی خوبی هستید که تا اینجا دنبال من آمده اید ، مزرعه دار اینجا امروز بعد از ظهر می خواهد مرا بپزد و بخورد. منو نجات بدید. آنها همگی به کمک هم چوبی بزرگ از لای بیشه زار آن طرف آن مزرعه پیدا کردند و با آن به طرف در حمله ور شدند و در را شکستند. صدای شکستن در به گوش آن مزرعه دار رسید و او به طرف در آمد. خروس در این فاصله سریع از در خارج شد و با حیوانات دیگر فرار کردند. مزرعه دار آنجا سوار ماشینش شد و به دنبال آنها به راه افتاد. حیوانات سریع دویدند. ولی مزرعه دار توانست آنها را بگیرد. حالا دیگر مزرعه دار قصد داشت که همه ی آن حیوانات را بکشد و بپزد. مزرعه دار آنها را داخل طویله انداخت و در آنجا را قفل کرد تا نتوانند فرار کنند. آنها به فکر راه چاره افتادند.سرانجام گاو پیشنهادی داد که همه آن را قبول کردند و آن این بود که او بغل در بایستد و وقتی مزرعه دار به سراغ آنها آمد،او در را باز کنند با شاخش به او بزند و او بیهوش شود و آنها فرار کنند. وقتی مزرعه دار به سراغ آنها آمد ، آنها همین نقشه را اجرا کردند و توانستند به بیرون از مزرعه ی آن مزرعه دار بروند. بعد از آزاد شدن آنها از طویله ی آن مزرعه به طرف مزرعه ی خود رفتند و بعد از یک روز ، خسته و گشنه و تشنه به مزرعه ی خودشان رسیدند ولی دیدند که مزرعه دار قبلی شان حیوانات جدیدی خریده و دیگر آنها را نمی خواهد. آنها به دنبال مزرعه ای جدید گشتند و یک مزرعه پیدا کردند و از شانسشان مزرعه دار قبلی شان ماهی ، دوست قدیمی شان را به این مزرعه فروخته بود. حالا دوباره آنها همگی پیش هم جمع شده بودند.                                                           

 

 

پایان            

 

 

 

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 10
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 1
 • بازدید سال : 32
 • بازدید کلی : 242